Programe Programe

Programul RO20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex"

Obiectivul principal: abordarea şi prevenirea violenţei bazată pe deosebirea de sex

Obiectivul specific: reducerea violenţei bazată pe deosebirea de sex în România şi sprijinirea victimelor traficului de persoane

Buget: 4.705.882,35 Euro (din care 4.000.000 Euro grant MFN şi 705.88.,35 Euro cofinanţare naţională)

Parteneri de program: Directoratul Poliţiei Norvegiene (NPD) şi Consiliul Europei (CoE)


 

Proiect pre-definit „Acţiune comună împotriva violenţei domestice"

Buget total: 487.814 Euro

Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliţiei Române

Obiectiv: Consolidarea capacităţii autorităților române de a lupta împotriva violenţei domestice

Parteneri: Directoratul Poliţiei Norvegiene şi Consiliul Europei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii

Activităţi: Specialiştii români – ofiţeri de poliţie şi magistraţi - formaţi profesional în domeniul luptei împotriva violenţei domestice, a violenţei bazate pe deosebirea de sex şi discriminării, inclusiv prin punerea la dispoziţia acestora a unui ghid de bune practici în domeniu.


 

Proiect pre-definit "Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane – Proiect pilot"  

Buget total: 1.441.176,47 Euro

Obiectiv: Consolidarea capacităţii sistemului român de acordare de asistenţă victimelor traficului de persoane  

Componente:

Componenta 1: reabilitarea şi dotarea unui centru de asistenţă din Bucureşti şi crearea unei echipe de intervenţie de urgenţă pentru victimele traficului de persoane;

Componenta 2: acordarea de asistenţă (medicală, psihologică, etc.) pentru aproximativ 100 de victime ale traficului de persoane de la momentul înfiinţării centrului de asistenţă;

Componenta 3: evaluarea sistemului naţional de asistenţă în conformitate cu Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1238/2007 şi formarea profesională a specialiştilor români care vor acorda asistenţă;

Componenta 4: creşterea gradului de conştientizare în rândul comunităţilor rome asupra riscurilor asociate traficului de persoane

Promotor de proiect: Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

Parteneri: Directoratul Poliţiei Norvegiene, Consiliul Europei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Bucureşti şi Inspectoratul General al Poliţiei Române


 

Apel de proiecte

În cadrul programului va fi organizat în perioada decembrie 2013 – martie 2014 un apel de proiecte având 3 arii prioritare de finanţare, după cum urmează:

  • "Sprijinirea reţelei de unităţi în contextul Legii privind violenţa domestică", în vederea înfiinţării de adăposturi/centre de recuperare/centre de consiliere pentru victimele violenţei domestice sau susţinerea și îmbunătăţirea funcţionării celor deja stabilite și îmbunătăţirea serviciilor oferite. Pentru acestea vor fi puşi la dispoziţie 1.294.539 Euro

Aplicanţi eligibili: instituţii publice de la nivel central şi local individual sau în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale şi /sau non-profit şi/sau organizaţii interguvernamentale din România

Valoare grant proiect: minim 170.000 – maxim 500.000 Euro 


 

  • "Activităţi de conştientizare şi sensibilizare", prin intermediul căruia vor fi puşi la dispoziţie 529.412 Euro, din această sumă, o alocare specială de 317.647 Euro fiind destinată unor proiecte care să urmărească îmbunătățirea gradului de conștientizare a efectelor negative ale violenţei domestice în rândul populației de etnie romă

Aplicanţi eligibili: instituţii publice de la nivel central şi local, organizaţii non-guvernamentale şi non-profit, organizaţii interguvernamentale,

Valoare grant proiect: minim 170.000 – maxim 250.000 Euro 

  • "Activităţi de formare profesională pentru specialiştii care activează în domeniul violenţei domestice", prin intermediul căruia vor fi puşi la dispoziţie 452.941 Euro

Aplicanţi eligibili: instituţii publice de la nivel central şi local, organizaţii non-guvernamentale şi non-profit, organizaţii interguvernamentale

Valoare grant proiect: minim 170.000 – maxim 250.000 Euro


 


 


 


 

Program RO24 Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare

Obiectivul principal: Un sistem judiciar român mai echitabil şi mai eficient în contextul implementării noilor coduri juridice

Obiectivul specific: Dezvoltarea capacităţii sistemului judiciar din România în vederea implementării corespunzătoare a noilor coduri juridice

Buget: 9.141.764 Euro (8.000.000 euro grant Norvegia + 1.141.764 cofinanţarea naţională de 15% asigurată de OP – MJ)

Parteneri de program: Administraţia Instanţelor din Norvegia (NCA) şi Consiliul Europei (CoE)

Programul va fi implementat prin derularea a 3 proiecte pre-definite


 

Proiect pre-definit: "Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative şi instituţionale" 

Buget: 3.734.426 Euro.

Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii INM de a îmbunătăţi abilităţile profesionale ale magistraţilor şi de a contribui la unificarea jurisprudenţei în ceea ce priveşte Noile Coduri, precum şi susţinerea activităţii CSM, INM, SNG, MP, IJ şi a instanţelor prin asigurarea echipamentului tehnic şi IT necesar 

Componenta 1: Formare profesională (magistraţi, grefieri, inspectori judiciari avocaţi, mediatori) în domenii precum: noile coduri juridice, jurisprudenţa CEDO, management judiciar, integritate şi etică profesională, managementul cauzelor şi al timpului, medierea;

Componenta 2: Achiziţii: echipamente TIC (CSM, INM, SNG, IJ); echipamente de investigare criminalistică (MP); echipamente de birou (instanţe judecătorești); 

Promotor de proiect: CSM

Parteneri: Norwegian Court Administration, Consiliul Europei, PICCJ, INM, SNG, IJ


 

Proiect pre-definit „Îmbunătăţirea sistemului de management al cauzelor ECRIS"

Buget: 4.016.162 EURO

Obiectiv: Îmbunătăţirea eficienţei sistemului instanţelor prin punerea la dispoziţia acestora a unui sistem electronic modern de management al cauzelor

Componenta 1: Adaptarea şi modernizarea sistemului ECRIS pentru a corespunde cadrului legislativ şi procedural actual (noile coduri), creşterea gradului de interconectare cu alte aplicaţii, optimizarea fluxului de date etc.

Componenta 2: Crearea unei infrastructuri hardware adecvate pentru funcţionarea sistemului ECRIS modernizat

Promotor de proiect: Ministerul Justiției

Parteneri: Norwegian Court Administration şi Consiliul Europei


 

Proiect pre-definit "Îmbunătăţirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe populaţia romă şi alte grupuri vulnerabile"  

Buget: 941.177 Euro

Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru populaţia de etnie romă şi alte grupuri vulnerabile 

Componenta 1: Studiu de fezabilitate - recomandări îmbunătăţire acces la justiţie grupurile vulnerabile (accent pe populaţia de etnie romă);

Componenta 2: Înfiinţarea a 5 birouri de consultanţă juridică, campanie de conştientizare şi promovare a activității celor 5 birouri;

Componenta 3: Formarea profesională a magistraţilor și avocaţilor în materia combaterii discriminării

Promotor de proiect: Consiliul Superior al Magistraturii

Parteneri: Norwegian Court Administration şi Consiliul Europei

 

 

 

 

 

Programul RO23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate"

 

Obiectivul principal: Îmbunătăţirea sistemului de servicii corecţionale în concordanţă cu documentele internaţionale relevante cu privire la drepturile omului.

 

Obiectivul specific: Creşterea eficienţei sistemelor penitenciar şi de probaţiune din România.

 

Buget: 9.411.764 Euro (8.000.000 Euro grant Norvegia + 1.411.764 cofinanţarea naţională de 15% asigurată de OP – MJ).

 

Partener: Serviciile Corecţionale Norvegiene

 

Programul prevede implementarea a 6 proiecte pre-definite , ale căror promotori sunt Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Direcţia Naţională de Probaţiune şi Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

Proiect: „Consolidarea capacităţii penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului"

 

Buget: 3.127.355 Euro

 

Obiectiv: Consolidarea capacităţii penitenciarului Bacău, în special, precum şi a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini în mod eficient recuperarea educaţională şi psiho-socială a minorilor şi tinerilor privaţi de libertate.

 

Componente:

Componenta 1: renovarea şi dotarea unei aripi care cuprinde spaţii de deţinere, din cadrul Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău;

Componenta 2: dezvoltarea unui program educaţional şi de recuperare psiho-socială, precum şi a unui instrument de evaluare a minorilor şi tinerilor deţinuţi;

Componenta 3: îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din cadrul penitenciarului ce lucrează cu minorii şi tinerii deţinuţi.

 

Promotor: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Parteneri: Penitenciarul Bjørgvin din Norvegia și Academia pentru personalul serviciilor corecţionale norvegiene (KRUS).

 

 

Proiect: „Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla"

 

Buget: 1.232.437 Euro

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacităţii penitenciarului Gherla, în special, precum şi a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini în mod eficient recuperarea psiho-socială a femeilor private de libertate.

 

Componente:

Componenta 1: înfiinţarea şi dotarea în cadrul Penitenciarului Gherla unui centru terapeutic pentru femeile private de libertate;

Componenta 2: dezvoltarea unui program special de recuperare psiho-socială şi a unor protocoale clinice pentru sprijinirea femeilor private de libertate;

Componenta 3: îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din cadrul penitenciarului ce lucrează cu femei private de libertate.

 

Promotor: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Partener: Penitenciarul Bredveit din Norvegia.

 

 

Proiect: „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor"

 

Buget: 580.320 Euro

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de a facilita procesul de reintegrare socială a foştilor deţinuţi

 

Componente: 

Componenta 1: formarea profesională a deţinuţilor (cu accent pe deţinuţii de etnie romă) în domeniul construcţiilor ecologice şi al meşteşugurilor tradiţionale;

Componenta 2: formarea profesională a personalului penitenciar în ceea ce priveşte un sistem de detenţie bazat pe principii de ecologie umană;

Componenta 3: creşterea gradului de conştientizare şi implicare a societăţii în ceea ce priveşte reintegrarea socială a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi (cu accent pe deţinuţii de etnie romă). 

 

Grupul ţintă special al proiectului este reprezentat de deţinuţii de etnie romă.

 

Promotor: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Partener: Penitenciarul Bastøy din Norvegia.

 

 

Proiect: „Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare"

 

Buget: 645.069 Euro

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar în domeniul dezvoltării capitalului de resurse umane.

 

Componente:

Componenta 1: dezvoltarea unei strategii de resurse umane şi a unor instrumente speciale de formare profesională pentru personalul din penitenciare;

Componenta 2: îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din penitenciare;

Componenta 3: renovarea şi dotarea Centrului de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Arad.

 

Promotor: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Partener: Academia pentru personalul serviciilor corecţionale norvegiene (KRUS).

 

 

Proiect „Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii"

 

Buget: 1.933.085 Euro

 

Scop: Îmbunătăţirea performanţei sistemului românesc de probaţiune, prin dezvoltarea managementului organizaţional și îmbunătăţirea instrumentelor sale de lucru.

 

Componente:

Componenta 1: dezvoltarea managementului organizaţional al sistemului de probaţiune;

Componenta 2: îmbunătăţirea capacităţii, practicii şi a instrumentelor de lucru ale sistemului de probaţiune;

Componenta 3: îmbunătăţirea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a oferi asistenţă specifică pentru infractorii romi aflaţi în supravegherea serviciilor de probaţiune;

Componenta 4: îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului de probaţiune şi a funcţionării serviciilor de probaţiune.

 

Promotor: Direcţia Naţională de Probaţiune.

 

Partener: Serviciul de Probaţiune Rogaland din Norvegia.

 

Proiect: „Consolidarea capacitaţii sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului"

 

Buget: 1.286.598 Euro

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacitaţii sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului.

Componente:

Componenta 1: formarea profesională a personalului ce îşi desfăşoară activitatea în centrele de reţinere şi arest preventiv, în special în ceea ce priveşte aplicarea drepturilor omului;

Componenta 2: dotarea centrelor de reţinere şi arest preventiv.

 

Promotor: Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Partener: Consiliul Europei.