Intrebari si Raspunsuri Fondul National Bilateral Intrebari si Raspunsuri Fondul National Bilateral

 

Lista cu întrebări frecvente aferente apelurilor „Arii Prioritare" și „Sprijin Pentru Deplasări"

 

 

 1. Se pot finanța activități care se desfășoară in alte locații decât in statele donatoare/România?

Pentru ca o aplicație sa poată fi considerată eligibilă, este obligatoriu ca activitățile să fie desfășurate într-o țară donatoare/Romania. Excepție fac evenimentele organizate de către reprezentanții statelor donatoare, indiferent de locația aleasă.

 

 1. Cum poate fi justificată deplasarea unei persoane din partea unei entități aplicante în cadrul apelului pentru sprijin pentru deplasări în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale?

Aplicantul trebuie sa facă dovada existentei raporturilor juridice de muncă sau a relației juridice dintre el și personalul care va beneficia de finanțarea cheltuielilor de deplasare, în cazul apelului pentru sprijin pentru deplasări în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale.

 

 1. Cum poate fi dovedită legătura sau relația de afiliere, din punct de vedere profesional la unul din domeniile pentru care se solicită finanțare?

Pentru a face dovada afilierii din punct de vedere profesional la aria specifica/domeniul pentru care se solicită finanțare aplicantul (altul decât instituțiile publice) trebuie sa transmită statutul entității din care sa reiasă cele de mai sus.

 

 1. Pentru persoanele implicate în activități care presupun deplasări și beneficiază de diurnă, care sunt limitele legale admise.

Conform prevederilor art. 7.7.2. din regulamentele de implementare costurile de călătorie solicitate/rambursate includ alocația de subzistență (diurna) care nu trebuie sa depășească plafoanele naționale stabilite prin HG 518/1995 in cazul aplicanților români.

 

 1. Putem înlocui partenerul de proiect cu un alt partener din statele donatoare? Dacă da, cum se procedează?

Nu se poate înlocui partenerul pe parcursul implementării unei activități finanțate în cadrul Fondului Bilateral Național.

 

 1. În cererea de finanțare am menţionat anumiți parteneri de proiect, între timp am identificat un nou partener potrivit. Putem încheia acest parteneriat şi să includem partenerul în activităţile proiectului?

Nu

 

 1. Există un prag de cheltuială pentru obținerea unui rezultat? Există un prag limită al indicatorilor care trebuie atinși în cadrul unui proiect (respectiv propusi în Cererea de Finanțare)?

Nu există o valoare pentru cost/beneficiu prevăzută explicit. Evaluarea proiectului se va realiza după grila de evaluare disponibilă. Pentru apelul Arii Prioritare, există în grila de evaluare un criteriu prin intermediul căruia se evaluează cât de realist este bugetul și cât este de corelat cu activitățile propuse.

 

 1. În cererea de finanțare am trasat anumite activități și indicatori. În condițiile în care bugetul permite, putem obține indicatori mai buni cu același buget? În condițiile în care ne propunem participarea la o anumită conferință, din motive obiective putem schimba conferința?

Apelul Sprijin pentru Deplasări: finanțarea se acordă pentru realizarea acelor deplasări solicitate prin Cererea de Finanțare. În situația în care bugetul nu este deplin cheltuit, nu se pot realiza alte deplasări, plata cheltuielilor eligibile făcându-se în baza documentelor justificative.

Apel Arii Prioritare: Indicatorii asumați nu pot suferi modificări. Valoarea numerică asumată a indicatorilor poate fi depășită în măsura în care este menținută încadrarea în bugetul aprobat.

 

 1. Persoanele implicate în proiecte, trebuie să dovedească o calificare în sensul activității/deplasării?

Persoanele care participă în cadrul activităților finanțate trebuie sa dovedească legătura din punct de vedere profesional cu aria prioritară/domeniul pentru care se solicită finanțare. Acest lucru va fi reflectat în Curriculum Vitae al fiecărui participant la acțiunea finanțată. De asemenea, aplicantul trebuie sa dovedească existența raporturilor juridice de muncă sau a relației juridice între el si personalul care va beneficia de finanțarea cheltuielilor de deplasare, în cazul apelului pentru sprijin pentru deplasări în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale.

 

 1. Este admisă obținerea profitului prin organizarea unei conferințe/studiu etc. ale cărei rezultate să fie ulterior diseminate?

Nu. Vă rugăm să rețineți că inițiativa propusă trebuie să aibă un caracter non-profit și să contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale.

 

 1. Dacă ulterior depunerii Cererii de Finanțare se constată modificări în bugetul solicitat se pot suplimenta sumele sau realiza realocări între categoriile de cheltuieli deja aprobate?

Nu. Bugetul contractului nu poate fi modificat prin suplimentare. Se pot realiza realocări între categoriile de cheltuieli în situații complet justificate și cu acceptul PNC.

 

 1. Se poate obține o finanțare pentru o sub-activitate (parte) a altui proiect pentru care nu există finanțare ?

Nu.

 

 

 1. Pentru acest program, există un grup țintă predefinit?

Nu există un grup țintă predefinit. În textul apelului sunt clar definite categoriile beneficiarilor eligibili.


 

 1. Pentru Apelul de Proiecte Arii Prioritare cheltuielile pentru externalizarea organizării în totalitate a unei conferințe sunt eligibile?

Activitatea logistică de organizare a unei conferințe poate fi externalizată în totalitate. Prin activitatea logistică trebuie să se înțeleagă: închirierea spațiului/iilor necesare desfășurării conferinței, costuri legate de catering, transportul și cazarea participanților, publicitatea.


 

 1. Care sunt criteriile sau condițiile care trebuie îndeplinite pentru a alege plata în avans de 90% sau rambursarea cheltuielilor eligibile?

În situația în care o entitate a desfășurat o activitate în perioada prevăzută ca fiind eligibilă și solicită decontarea cheltuielile deja realizate, se aplică metoda de rambursare a cheltuielilor eligibile. În situația în care cererea de finanțare prevede desfășurarea unei activități viitoare, atunci mecanismul aplicat poate fi cel prin care beneficiarul va primi un avans de 90% regularizat după verificarea documentelor justificative prin plata finală.


 

 1. Acordul de parteneriat trebuie să fie în aceeași limbă în care este redactată și Cererea de finanțare? Acordul de parteneriat trebuie anexat la Cererea de Finanțare în original sau se admite să fie anexat scanat și ulterior acesta să fie depus în original?

Acordul de parteneriat se admite să fie în limba în care este redactată Cererea de Finanțare, dar pentru operativitate și pentru a ușura realizarea parteneriatelor, se admite să fie anexat bilingv în română și engleză. Acesta va fi depus în format scanat odată cu Cererea de Finanțare și se va prezenta în original daca aplicația va fi admisă pentru finanțare.


 

 1. Proiectele care solicită o pondere mai mica de finanțare (solicitantul va asigura cofinanțarea) vor fi punctate suplimentar?

Grila de evaluare nu specifică nimic în acest sens așa încât decizia ca beneficiarul să participe cu o parte din valoarea proiectului îi aparține în totalitate.


 

 1. Puteți să publicați o metodologie de care să ținem cont pentru achizițiile care urmează să fie efectuate atât pentru instituții publice cât și pentru entități private?

Pentru entități publice există obligativitatea de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru entități private există obligativitatea de a respecta Ordinul nr. 1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2009-2014 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări


 

 1. TVA-ul este considerata cheltuială eligibilă dacă nu poate fi recuperată?

Da


 

 1. În condițiile în care TVA este recuperabilă, bugetul prezentat în Cererea de Finanțare va include sau nu valoarea aferentă TVA?

Pentru beneficiarii care recuperează TVA, bugetul proiectului nu va include valoarea TVA, aceasta nefiind eligibilă.


 

 1. Există un barem minim/maxim pentru plata salariilor experților?

Pentru angajarea experților (acolo unde se justifică) nu există un barem minim/maxim, ci doar obligativitatea ca bugetul să fie construit realist iar cheltuielile să nu fie excesive.