Programul / Domeniul de Finantare Programul / Domeniul de Finantare

RO05 Eficienţa energetică

Program:

Eficiență energetică

Finanțare:

Mecanismul Financiar Spațiul Economic European 2009-2014 (MF SEE)

Operator de Program:

Ministerul Fondurilor Europene

Objectiv general:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților atmosferici

Rezultate preconizate:

Creșterea eficienței energetice a clădirilor

Outputs:

Îmbunătățirea calității și eficienței tehnologiei legate de iluminat (exterior și interior)

Valoarea grantului:

Valoarea totală a programului este de 612,426 Euro din care 520,562 euro reprezintă asistența financiară oferită prin MF SEE, iar 91,864 Euro reprezintă co-finanțarea de la bugetul de stat.

Programul se implementează printr-un

singur proiect predefinit:

"Îmbunătățirea eficienței energetice prin optimizarea parametrilor tehnici și funcționali ai sistemului de iluminat din cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu(EESIIL)"

Promotor de Proiect:

Unitatea Militară 0929, București

Partneri de Proiect:

Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu"

Rezultate așteptate:

- un nou sistem de iluminat in spital, eficient din punct de vedere energetic (exterior și interior);

- Îmbunătățirea calității și eficienței tehnologiei legate de iluminat;

- Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical și administrativ;

- Nivel de reducere a impactului asupra mediului - 252 tCO2 / an;

- Nivelul de reducere a consumului de energie - 360 MWh / an.

Perioada de implementare:

29.06.2016-30.04.2017

Apeluri:

Programul este implementat printr-un singur proiect predefinit; nu se vor lansa apeluri de proiecte.

Website:

Tel/Fax:

Email:

www.eeagrants.ro

0372/938682; 0372/938502

asistenta.see@fonduri-ue.ro


RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale

Obiective:

Întărirea coeziunii sociale şi economice la nivel local, regional şi naţional

Rezultate aşteptate:

Implementarea unor măsuri efective şi eficiente cu privire la grupurile vulnerabile de copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc

Dezvoltarea, atât de către autorităţile locale şi regionale, precum şi de către actorii privaţi şi cei ai societăţii civile, a unor iniţiative pentru consolidarea măsurilor antidiscriminatorii pentru grupurile vulnerabile în faţa excluderii sociale şi economice

Alocarea programului:

27.000.000 Euro

Operator de Program:

Fondul Român de Dezvoltare Socială

Parteneri de program:

Consiliul Europei (CoE)

Observaţii specifice:

Programul va avea în vedere principalele nevoi ale populaţiei romă prin iniţiative inovatoare de întărire a cooperării dintre şi în cadrul autorităţilor locale, ONG-urilor şi populaţiei vizate.

Programul ar putea să vizeze inegalităţile sociale, incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă, copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc, dezvoltarea educaţiei şi îngrijirii pre-şcolare, inclusiv perspectivele multiculturale şi predarea istoriei.

Se va acorda prioritate zonelor dezavantajate cu un procent mai mare de populaţie romă


RO09 Fonduri pentru Organizaţiile Neguvernamentale - Societatea civilă

Obiective:

Sprijinirea dezvoltării societăţii civile şi consolidarea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă

Rezultate aşteptate:

Vor fi agreate după consultări între părţile implicate

Alocarea programului:

36.330.000 Euro

Operator de Program:

FDSC

Observaţii specifice:

O treime din alocarea totală a programului va fi dedicată domeniilor esenţiale de finanţare.

Cel puţin 10% din alocarea totală a programului va fi dedicată organizaţiilor şi activităţilor ce vizează copii şi tineri.

Cel puţin 20% din alocarea totală a programului va fi dedicată furnizării de ajutor social şi servicii de bază pentru grupurile vulnerabile.

Programul se va adresa nevoilor principale ale grupurilor minoritare, cu accent deosebit pe populaţia romă.

Programul va sprijini creşterea capacităţii şi a activităţilor transfrontaliere.

Programul va sprijini activităţile în vederea promovării egalităţii de gen şi a combaterii violenţei bazată pe deosebirea de sex.

Mediul este eligibil dacă nu este finanţat din alte programe.


RO06 Energie regenerabilă

Obiective:

Creşterea gradului de utilizare a energiei regenerabile

Alocarea programului:

12.270.000 Euro

Operator de Program:

Agenția Fondului de Mediu

Obiectiv principal:

Creşterea gradului de utilizare a energiei regenerabile

Proiecte predefinite:

Două proiecte predefinite vor fi incluse în Program:

1. Proiectul predefinit împreună cu Direcţia Norvegiană a Resurselor de Apă şi Energiei (NVE). O atenţie deosebită se va acorda energiei hidroelectrice ca sursă de energie regenerabilă. Alocarea totală pentru acest proiect predefinit nu va depăşi 4 milioane Euro.

2. Proiectul predefinit împreună cu Autoritatea Naţională pentru Energie a Islandei (OS). O atenţie deosebită se va acorda energiei geotermale ca sursă de energie regenerabilă. Alocarea totală pentru acest proiect predefinit nu va depăşi 4 milioane Euro.


RO02 Servicii de biodiversitate şi ecosistem

Obiective:

Stoparea pierderii biodiversităţii

Alocarea programului:

15.000.000 Euro

Operator de Program:

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Parteneri de program:

Direcţia Norvegiană pentru Managementul Naturii (DN)

Observaţii specifice:

Se va stabili o schemă de granturi mici care să includă şi sprijinul pentru ONG-uri.


RO03 Monitorizarea mediului şi controlul şi planificarea integrate

Obiective:

Îmbunătăţirea respectării legislaţiei în domeniul mediului

Alocarea programului:

8.181.250 Euro

Operator de Program:

Punctul Focal Naţional

Obiectiv principal:

Programul este implementat printr-un proiect predefinit prezentat mai jos. Suma alocată pentru proiectul predefinit se va stabili în Acordul de Program.

Proiect predefinit:

Proiect predefinit în vederea implementării rezultatelor proiectului ,,Îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniul amenajării teritoriului "(LAKI). Proiectul va fi implementat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din România (ANCPI) în cooperare cu Autoritatea Norvegiană de Cadastru (SK) şi Registrul din Islanda.


RO04 Reducerea substanţelor periculoase

Obiective:

Prevenirea accidentelor şi a efectelor adverse asupra mediului cauzate de deşeurile periculoase şi chimice

Alocarea programului:

10.000.000 Euro

Operator de Program:

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Partenerul de program din statul donator:

 

Agenţia pentru Climă şi Controlul Poluării (KLIF)


RO07 Adaptarea la schimbările climatice

Obiective:

Reducerea vulnerabilităţii oamenilor şi a ecosistemului în faţa schimbărilor climatice

Alocarea programului:

5.000.000 Euro

Operator de Program:

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Obiectiv principal:

Programul este implementat prin proiectul predefinit prezentat mai jos. Valoarea grantului acordat proiectului predefinit trebuie agreată în Acordul de Program.

Proiect predefinit:

Numele proiectului:

Calea verde spre dezvoltare durabilă

Descriere:

Proiectul are drept scop crearea unui oraş model pentru adaptarea la schimbările climatice, ce implică activităţi atât în sectorul energetic cât şi în cel de transport din Sibiu.

Promotor:

Agenţia Regională de Protecţie a Mediului

Partenerul de proiect:

Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS)


Ro11 Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată

Obiective:

Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată

Alocarea programului:

4.519.478 Euro

Operator de Program:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Observaţii specifice:

Programul va avea în vedere şi nevoile specifice ale grupurilor minoritare, cu accent deosebit pe populaţia romă


RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural

Obiective:

Păstrarea şi conservarea patrimoniul natural şi cultural pentru generaţiile viitoare şi asigurarea accesului public.

Rezultate aşteptate:

Restaurarea, renovarea şi protejarea patrimoniului cultural

Dezvoltarea comunităţilor locale şi asigurarea unor mijloace de trai sustenabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural şi cultural

Alocarea programului:

14.000.000 Euro

Operator de Program:

Ministerul Culturii

Parteneri de program:

Directoratul Norvegian pentru Patrimoniul Cultural (RA)

Proiect predefinit :

Un proiect predefinit al Muzeului Astra cu privire la locuinţe pentru populaţia romă va fi inclus în Program.

Schemă de grant:

Se va stabili o schemă de granturi mici pentru cooperare instituţională, instruire, precum şi sprijin acordat ONG-urilor.

Observaţii specifice:

Programul ar trebui să sprijine şi proiectele care au legătură cu documentaţia referitoare la istoria culturală a grupurilor şi minorităţilor sociale, etnice şi culturale.

Comitetul de cooperare ar trebui, conform celor agreate, să includă ca membri reprezentanţi din partea autorităţilor publice relevante sau ai instituţiilor responsabile pentru dezvoltarea politicilor în domeniile relevante. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ar trebui să fie unul dintre membrii comitetului de cooperare.


RO13 Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european

Obiective:

Creşterea dialogului cultural şi protejarea identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale

Rezultate aşteptate:

Conştientizarea diversităţii culturale şi întărirea dialogului intercultural

Documentarea cu privire la istoria culturală

Alocarea programului:

6.818.750 Euro

Operator de Program:

Ministerul Culturii

Parteneri de program:

Consiliul Artelor (ACN)

Observaţii specifice:

Comitetul de cooperare ar trebui, conform celor agreate, să includă ca membri reprezentanţi din partea autorităţilor publice relevante sau ai instituţiilor responsabile pentru dezvoltarea politicilor în domeniile relevante. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ar trebui să fie unul dintre membrii comitetului de cooperare.


RO14 Cercetare în sectoarele prioritare

Obiective:

Consolidarea cercetării bazată pe dezvoltarea cunoaşterii în Statele Beneficiare

Rezultate aşteptate:

Creşterea cooperării în domeniul cercetării între SEE AELS şi Statele Beneficiare

Alocarea programului:

20.000.000 Euro

Operator de Program:

Autoritatea Naţională pentru Cercetare

Parteneri de program:

Consiliul de cercetare Norvegian – NRC (Norvegia) şi Centrul pentru cercetare din Islanda – RANNIS (Islanda)

Observaţii specifice:

Programul se va axa pe cooperare bilaterală în domeniul cercetării. Pentru cercetarea bilaterală în energia regenerabilă se va aloca o sumă de până la 3 milioane Euro


RO15: EEA Scholarship Programme

Objectives

Enhanced human capital and knowledge base in the Beneficiary State

Expected outcome:

Increased higher education student and staff mobility between Beneficiary and EEA EFTA States

Increased and strengthened institutional cooperation at all levels of the education sector (school education, higher education, vocational training/education and adult education) between Beneficiary and EEA EFTA States

Programme grant:

€ 4,000,000

Programme Operator

National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training

Donor programme partners:

The Icelandic Centre for Research – RANNIS (Iceland), the National Agency for International Education Affairs – AIBA (Liechtenstein), and the Norwegian Centre for International Cooperation in Education – SIU (Norway). SIU will function as lead Donor Programme Partner.

Specific concern:

The institutional cooperation between the Beneficiary and EEA EFTA States shall be limited to the level of higher education.